LYRIC

बसो मोरे नैनन में
नंदलला नैन में
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
अरुण सीहत सोहे भाल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
अरुण सीहत सोहे भाल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
अरुण सीहत सोहे भाल

आधार सुधारक मुरली रजत
और बजानती माला
बसो मोरे नैनन में नंदलला
रुदार घंतिका घटीं शोभित
नुपूर सबात रसाई
मीयर्रा परभु संतान सुख डाई
मीयर्रा परभु संतान सुख डाई
भाड़ वाच गोपाल गोपाल गोपाल.

बसो मोरे नैनन में
नंदलला नैन में
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
अरुण सीहत सोहे भाल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
अरुण सीहत सोहे भाल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
अरुण सीहत सोहे भाल

 

Added by

Shraddha Punetha

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *